Soạn bài nghĩa của câu tiếp theo

Hướng dẫn Tiết 2. Câu 1. Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau: a.Ngoài này nắng đỏ cành cam Chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn d…

Soạn bài Vội vàng của Xuân Diệu

Hướng dẫn I.Gợi ý trả lời câu hỏi. Câu 1. Cả bài thơ là một dòng cảm xúc hối hả, tuôn trào nhưng vẫn tuân theo một bố cục khá rõ ràng, chặt chẽ – Bài …

Soạn bài nghĩa của câu

Hướng dẫn I.Hai thành phần nghĩa của câu -Nghĩa sự việc: + Khái niệm (Xem ở phần ghi nhớ) + Một số câu biểu hiện nghĩa sự việc •Câu biểu hiện hành độn…