#hiện đại

Soạn bài tổng kết phần văn lớp 8 tiếp theo

Hướng dẫn A.YÊU CẦU Củng cố, hệ thống hóa kiến thức văn học của cụm vãn bản nghị luận được học ở lớp 8 để nắm chắc hơn về đặc trưng thể loại, đồng thờ…

Soạn bài bài toán dân số

Hướng dẫn ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN A.YÊU CẦU -Nắm được mục đích và nội dung chính mà tác giả đặt ra qua văn bản: Cần phải hạn chế sự gia tăng dân số, đó là …