#Tố Hữu

Soạn bài Nhớ đồng của Tố Hữu

Hướng dẫn Câu 1. Cảm hứng của bài thơ được gợi lên bởi tiếng hò dội vào nhà tù. Vì sao tiếng hò lại có sức gợi cảm như thế đối với nhà thơ? -Tiếng hò …

Soạn bài Từ ấy của Tố Hữu

Hướng dẫn I.Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lí lưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng? -…

Soạn bài Tổng Kết Văn Học (lớp 10)

Hướng dẫn – Lòng yêu nước, thương nòi.– Tinh thần nhân văn, đề cao đạo lí nhân nghĩa. 2. Văn học dân gianHS xem bài Ồn tập văn học dân gian ở tập 1 củ…

Dàn ý nghị luận bài thơ Việt Bắc

Hướng dẫn Bài thơ Việt Bắc tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình, ngọt ngào, tha thiết của Tố Hữu và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của ông. Anh ch…